--

--

Alicia Sekhri

I write about entrepreneurship, entertainment, and screenwriting.